Start   
 
  Om oss   
 
  Verkstad   
 
  Referenser   
 
  Kvalité   
 
  Miljö   
 
  Arbeta på Northpower   
 
  Kontakt   
 

Tjänster

  Takarbeten
 
  Plåtarbeten
 
  Takavvattning
 
  Takskottning
 
  Material

 

Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.


Miljö

Översikt Northpower har tillsammans med QiM arbetat fram ett Miljöledningssystem som följer ISO 14001:2004. Systemet är integrerat med kvalitétssystemet och är med hela vägen från arbetets planering fram till färdig produkt.

Miljöledningssystemet är en omfattande handbok som omfattar hela verksamheten och nedan följer ett kort utdrag från denna. Miljöledningsystemet lämnas ut på förfrågan av Niklas Granström och endast till de som berättigas kopia av denna.

 Arbetsgång

Miljöutredning - miljöpolicy - miljömål - handlingsprogram

 Miljöutredning
 
Identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka.
 
I miljöutredningen klargörs även tillämpade miljörutiner, miljöprestanda samt den kunskap som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav. Identifierade miljöaspekter värderas och rangordnas. Miljöutredningen uppdateras en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vårt miljöarbete sker uppdatering av miljöutredningen inför förnyad inriktning av vårt fortsatta miljöarbete.

 Miljöpolicy

Bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande miljöaspekterna. Vår miljöpolicy är vägledande för vårt miljöarbete.

 Övergripande miljömål

Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller allvarlighetsgrad, omfattning och vår egen förmåga att påverka detta. Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör koncentrera det egna miljöarbetet på.
Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete och skall fastställas inom ramen för miljöpolicyn.
 
Fastställs per verksamhetsår och avser såväl intern verksamhet som verksamhet gentemot kund.
 
Miljömålen följs upp och utvärderas löpande av företagsledningen samt vid ledningens genomgång. Miljörutiner införs utifrån behov.

 Handlingsprogram för miljö

utarbetas för att tydliggöra hur olika delar av verksamheten verkar för att uppnå satta miljömål.


Miljöpåverkan

Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy.


Northpower Takentreprenader AB ska i sin verksamhet verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
 
Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter.
 
Vi källsorterar avfall och återvinner stål och byggmaterial i möjligaste mån.
 
I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
 
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 Detaljerade miljömål

Våra detaljerade miljömål redovisas inte i denna kortversion.

Nyheter

[2014-01-02]
God fortsättning!
2013 blev ett bra år läs mer...[2013-12-19]
16 000 m² snöröjning
Leverantör igen... läs mer...[2013-11-15]
Vinterjobb
Nyproduktion... läs mer...[2013-10-28]
Filminspelning
Northpower på film... läs mer...[2013-08-09]
41st husägare väljer oss
Samarbete .. läs mer...[2013-07-01]
Nytt papptak på 80 st radhus
Förening väljer oss... läs mer...[2013-06-20]
Vattenfall Sverige AB
Tak på lagerhall... läs mer...

Koncernbolag
Följ oss här
Facebook
Se på filmen av Northpower YouTube
Adress
Northpower Takentreprenader AB
Rörvägen 55
136 50 Jordbro Sweden

Innehar F-skatt SE5556799-9932-01
Copyright © 2013
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.