Detta ingår i Miljöbyggnad

Miljöbyggnad 4.0 är den senaste versionen som släpptes i december 2022 och är ett miljöcertifieringssystem för byggnader och omgivande fastighet.

Byggnaden bedöms med femton indikatorer inom områdena energi och klimat, inomhusmiljö, utomhusmiljö och cirkularitet.

Energi och klimat

1. Värmeeffektbehov

2. Solvärmelast

3. Energianvändning

4. Klimatpåverkan byggskede

Inomhusmiljö

5. Fukt

6. Ljud

7. Termiskt klimat vinter

8. Termiskt klimat sommar

9. Ufasning av farliga ämnen

Utomhusmiljö

10. Klimatrisker

11. Ekosystemtjänster

Cirkularitet

12 Flexibilitet och demonterbarhet

13 Cirkulära materialflöden

14 Avfallshantering

15. Loggbok med byggvaror

 

Vill du veta mer om vad varje del innebär och vilka krav som sätts på dem så kontakta oss