Avfallssortering

Under den senaste tioårsperioden genererades årligen cirka 10 miljoner ton avfall från bygg- och anläggnings­sektorn. Cirka tio procent av detta var farligt avfall. Om vi ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska och hanteringen av avfallet säkras.

Northpower Stålhallar jobbar ständigt för att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, minska de negativa effekterna av avfall, och återvinna avfall.

Förutom en noggrann avfallsplan så har vi tagit fram avtal med våra leverantörer om att återta överblivet avfall samt att vi själva tar med det till nästkommande bygge. På så sätt minskar vi avfallet och ökar återanvändningen.

Vi sorterar ut Metall, Trä, Plast (mjuk), Wellpapp, Fyllnadsmassor, Gips, Isolering, Cellplast, Brännbart tex. Tomma bruksäckar, markduk, cellgummi, Metall med isolering (väggpaneler), Armerad Plast, Fibercement och Farligt avfall. Denna sortering gör vi på alla våra byggen och jobbar ständigt med att minska spillet samt att vi arbetar med våra leverantörer för att minimera farliga partiklar i de material vi använder.