Albyberg Fastigheter AB, Albyberg

Ort: Albyberg

Beställare: Albyberg Fastigheter AB

Hyresgäst: Ett flertal olika

Bottenyta: 12 000 kvm

Bjälklag: 12 000 kvm

Totalyta: 24 000 kvm