Kojapo AB, Albyberg

Ort: Albyberg

Beställare: Kojapo AB

Bottenyta: 2 382 kvm

Bjälklag: 1 162 kvm

Totalyta: 3 544 kvm